บรรยายวิชาการหัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Pressure, High pressure, Negative Pressure (25 สิงหาคม 2564)

โครงการพัฒนาผู้ประกอบ สู่ไทยแลน์ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา SM+L จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับตลาดในประเทศ รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ผ่านการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการ และการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน จัดบรรยายวิชาการหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Pressure, High pressure, Negative pressure” โดยในวันนี้ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ได้บรรยายในเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นของความดัน เครื่องมือวัดความดัน เครื่องมือมาตรฐานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รวมถึงการวัดความดันย่านติดลบ และการวัดความดันย่านสูง  การบรรยายวิชาการดังกล่าวเป็นไปในแบบออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จ.ปทุมธานี