ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 4 (25-26 สิงหาคม 2564)

ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001” รุ่น 4  ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน  บรรยายให้ความรู้โดย ดร.มณฑล  หอมกลิ่นเทียน รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจระบบมาตรวิทยาและโครงการพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) เข้าใจความสำคัญของการวัดที่ถูกต้องและการสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยา เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอน เข้าใจข้อกำหนดที่ว่าด้วยความถูกต้องของเครื่องมือวัดและการสอบกลับเชิงมาตรวิทยาตามมาตรฐาน ISO 17025 ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 สามารถจัดการระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จ.ปทุมธานี