สัมมนาวิชาการ Wind direction sensor calibration (27 สิงหาคม 2564)

ชมรมมาตรวิทยาการไหล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 หัวข้อ “Wind direction sensor calibration” บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมที่สนใจจำนวน 50 ท่าน โดยเรื่องที่บรรยายก็มีตั้งแต่พื้นฐาน ทิศทางลมและชนิดของลม การสอบเทียบเซ็นเซอร์ทิศทางลม บทนำการสอบเทียบและความไม่แน่นอนของการวัด เครื่องมือวัดและการตั้งค่าการสอบเทียบ รวมทั้งขั้นตอนการสอบเทียบ ที่วิทยากร ดร.เทอดศักดิ์  เนียดกระโทก นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาต

รวิทยาเชิงกล จะได้มาแบ่งปันความรู้ และตอบข้อสงสัยของสมาชิกชมรม  การสัมมนาวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นในแบบออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จ.ปทุมธานี