สัมมนาวิชาการ Liquid volume calibration (30 สิงหาคม 2564)

ชมรมมาตรวิทยาการไหล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 หัวข้อ “Liquid volume calibration” บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมที่สนใจจำนวนกว่า 70 ท่าน โดยเรื่องที่บรรยายมีการเปรียบเทียบผลการวัดทางด้านปริมาตร  การสอบเทียบปริมาตรโดยวิธีการชั่งน้ำหนัก  การสอบเทียบปริมาตรด้วยการตวงแล้วเท  และยังรวมถึงเรื่องความไม่แน่นอนของการวัดอีกด้วย โดยวิทยากร ดร.พัชรพล  กอกิตรัตนกุล นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ได้มาแบ่งปันความรู้ และตอบข้อสงสัยของสมาชิกชมรม  การสัมมนาวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นในแบบออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จ.ปทุมธานี