สัมมนาวิชาการ Laser doppler anemometer calibration (30 สิงหาคม 2564)

ชมรมมาตรวิทยาการไหล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 หัวข้อ “Laser doppler anemometer  calibration” บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมที่สนใจจำนวนกว่า 40 ท่าน โดยเรื่องที่บรรยายมีด้วยกันดังนี้คือ ความสำคัญของการวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเร็วลม ระบบการวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเร็วลมอ้างอิง (working, transfer and primary standard) การสอบเทียบ Laser Doppler Anemometer และยังรวมถึงการเปรียบเทียบผลการวัด  โดยวิทยากร ดร.ปฎิพัทธ์  วงค์เทพ นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ที่ได้มาแบ่งปันความรู้ และตอบข้อสงสัยของสมาชิกชมรม  การสัมมนาวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นในแบบออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จ.ปทุมธานี