อบรมออนไลน์ การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 3 (6-7 กันยายน 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 3” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด  สามารถบอกองค์ประกอบสำคัญในใบรายงานผลการสอบเทียบได้ถูกต้อง  สามารถอธิบายนิยามศัพท์ทางมาตรวิทยาที่จำเป็นในการตีความใบรายงานผลการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง  และยังรวมถึงสามารถดำเนินการทวนสอบเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง  และประเมินความเป็นไปตามเกณฑ์ของเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้องอีกด้วย  โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จ.ปทุมธานี