อบรมออนไลน์ ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 5 (8 กันยายน 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 4” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด สามารถอธิบายนิยามศัพท์ทางมาตรวิทยาที่ปรากฏในใบรายงานผลการสอบเทียบ ได้ทราบถึงองค์ประกอบสำคัญในใบรายงานผลการสอบเทียบ ดำเนินการทวนสอบเครื่องมือวัดได้ และนำข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบไปประเมินความไม่แน่นอนของการวัด พร้อมทั้งสามารถบอกแนวทางในการเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จ.ปทุมธานี