ประชุมคณะทำงานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และ ISO 17034 ประจำปี 2564 (7 กันยายน 2564)

ประชุมคณะทำงานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และ ISO 17034 ประจำปี 2564 (7 กันยายน 2564)

ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้จัดการระบบคุณภาพ มว. ประธานในการประชุมคณะทำงานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และ ISO 17034 ประจำปี 2564  ในการนี้มีนักมาตรวิทยา ที่เป็นคณะทำงานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และ ISO 17034 พร้อมด้วยนางสาวรัคณาวรรณ วงศ์พิทยาดิศัย นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพ ISO/IEC 17025 เข้าร่วมประชุมด้วย โดยนางสาวรัคณาวรรณ พงศ์พิทยาดิศัย เป็นผู้นำเสนอแนวทางในการปรับใช้ E-certificate ของสถาบัน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ระบบคุณภาพดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จังหวัดปทุมธานี