อบรมออนไลน์ การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 18 (9-10 กันยายน 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 8” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมโดย คุณรังสิยา  สุคนธ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และคุณมนต์ชัย  มิตรอารีย์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการพื้นฐาน และจำแนกชนิดของเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ได้  สามารถบอกวิธีการตรวจเครื่องเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ประจำวันก่อนการใช้งาน  ก่อนการสอบเทียบ และสามารถบอกปัจจัยที่มีผลต่อการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ได้  รวมถึงบอกขั้นตอนการสอบเทียบ และสามารถสอบเทียบเครื่องชั่งดังกล่าว ด้วยวิธี EURAMET cg-18  และยังรวมถึงสามารถคำนวณและประเมินค่าความไม่แน่นอนผลการสอบเทียบ สามารถออกใบรับรองผลการสอบเทียบ  และเข้าใจผลรายการสอบเทียบด้วยวิธี EURAMET cg-18 ได้อีกด้วย การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จังหวัดปทุมธานี