อบรมออนไลน์ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ (13-14 กันยายน 2564)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหัวข้อ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยดร.ภัทรภร  มอริส และดร.กาญจนา  หงษ์ทอง นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานวิเคราห์ชีวภาพ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการใช้วัสดุอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ  และสามารถประเมินความไม่แน่นอนของการวัดทางด้านดีเอ็นเอได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จังหวัดปทุมธานี