อบรมออนไลน์ การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิเปอร์ และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (13-14 กันยายน 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล๊อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย นายเจษฎา  วงศาโรจน์ และนายกิตติสัณห์  มงคลสุทธิรัตน์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบเทียบไมโครมิเตอร์ และเวอร์เนียคาร์ลิเปอร์ด้วยเกจบล๊อก  ใช้งานและบำรุงรักษาเกจบล๊อกมาตรฐานได้  รวมทั้งสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จังหวัดปทุมธานี