มว. ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 (14 และ 15 กันยายน 2564)

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้องค์กรมีความก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุนี้กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับพนักงาน มว. และกำหนดการตรวจให้เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันและควบคุมโรคด้วย  การตรวจร่างกายประจำปี จะทำให้เราสามารถตรวจพบโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ทำให้เราได้รับการรักษาที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปมากจนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หรือหากตรวจพบว่ายังไม่เป็นโรค แต่มีภาวะเสี่ยง  เราก็จะได้ดูแลป้องกันและเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพนั้นๆ อย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนนักงานของสถาบันนั้น ก็เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติของร่างกายเบื้องต้น  ซึ่งจะช่วยรักษาได้ทันการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเห็นความจำเป็น และตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี  รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี และแข็งแรง  เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร ครอบครัวและสังคมต่อไป  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารผดุงมาตร มว. จังหวัดปทุมธานี