มว.ร่วมบรรยาย “การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพของผลการวัด” (14 กันยายน 2564)

ดร.จริยา  บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในหัวข้อ “การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพของผลการวัด” เพื่อให้หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำงานด้านมาตรวิทยาที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพของผลการวัดที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นแนวทางปฏิบัติให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดความปลอดภัย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในทางสากล  นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้นาโนเทคโนโลยีในตลาดโลกได้

โดยการจัดฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เรื่องความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ที่จัดโดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยในโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม และมาตรการความปลอดภัยสำหรับการผลิตและการใช้วัสดุนาโน ให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ พลตรี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู ประธานคณะกรรมการคณะทำงานโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เรื่องความปลอภัยนาโนเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และต่อด้วยการกล่าวเปิดการฝึกอบรม โดย นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิในภาคอุตสาหกรรม และความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดย ดร.เวฬุรีย์  ทองคา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช., ความสำคัญของขนาดและการตรวจวัด โดย นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช., ความปลอดภัยสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม โดย ดร.ปัมวรรณ คุณประเสริฐ กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  และการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดี  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก อันจะเป็นการส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย และมาตรฐานด้านนาโนเทคโนโลยีภายในประเทศได้ต่อไป