อบรมออนไลน์ การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) (16-17 กันยายน 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.ธีรารักษ์  ชินารักษ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และดร.พัชรพล  กอกิตรัตนกุล นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้เครื่องวัดอัตราการไหลได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจเกี่ยวกับค่า Correction และค่าความไม่แน่นอนของการวัด สามารถสอบเทียบเครื่อง Infusion Pump ได้ตามวิธีมาตรฐาน รวมถึงสามารถนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จังหวัดปทุมธานี