อบรมออนไลน์ เทคนิคการสอบเทียบตัวเก็บประจุตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter และการประยุกต์ใช้ (16-17 กันยายน 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอบเทียบตัวเก็บประจุตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter และการประยุกต์ใช้” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.มณฑล  หอมกลิ่นเทียน รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจพื้นฐานการวัด LCR Meter สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้งานได้จริง  สามารถคำนวณหาค่าความถูกต้อง และความไม่แน่นอนของการวัดได้  สามารถออกใบรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน และบอกค่าผลการวัดจากใบรับรองการสอบเทียบได้ โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จังหวัดปทุมธานี