มว.ร่วมจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการออนไลน์ในงาน INTERMACH & SUBCON Thailand Virtual Edition (20-27 กันยายน 2564)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เข้าร่วมจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการออนไลน์ในงาน INTERMACH & SUBCON Thailand Virtual Edition ที่เป็นงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานแรกของปี ที่รวมโซลูชันอัจฉริยะ ตอบสนองความต้องการในยุคแห่งการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพ นำเสนอทั้งเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องล่าสุด ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดไว้ด้วยกัน อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แขนกล ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มทักษะทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรม และยังเป็นการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตไทย หรือ Subcon Thailand  ที่นำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมสนับสนุนและการรับช่วงการผลิตของไทยในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยขยายช่องทางธุรกิจก่อให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้รับช่วงการผลิตไทยกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ

ในการนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้จัดงานได้ปรับรูปแบบการจัดงานมาเป็นแบบออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากทุกมุมโลก สามารถเข้าถึงการจัดงานได้โดยง่าย  โดย มว.ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนการแสดงนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และงานบริการในรูปแบบต่างๆของสถาบัน  อาทิ การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด การจัดฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา และประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันในรูปแบบ Virtual Tour 360 องศา นอกจากนี้ได้จัดการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการวัดในหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ 1. การเลือกใช้เครื่องมือวัดความดันในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิต และการทวนสอบผลการสอบเทียบ 2.การจัดการและทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิเบื้องต้น 3.การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมคุณภาพ และ 4.การพัฒนากระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนาและควบคุมการผลิตให้เป็นไปมาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานนิทรรศการได้ทาง Platform online ต่างๆ ของผู้จัดงานอาทิ www.subconthailand.com เป็นต้น