มว. ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน TechnoMart 2021” ผ่านรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง หรือ Virtual Exhibition

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 หรือ “TechnoMart 2021” ผ่านรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง หรือ Virtual Exhibition ภายใต้แนวคิด STI for New Normal ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 โดยจำลองยานอวกาศ (อว.TOS) เสมือนผู้เข้าชมได้ท่องไปในโลกเสมือนจริง เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และตื่นตาไปกับผลงานวิจัย ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทย ผ่าน BCG โมเดล พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกระตุกต่อมความความคิดสร้างสรรค์ผู้ประกอบการไทยร่วมเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสสู่ Thailand NEXT Normal ภายใต้ข้อจำกัดของโรคระบาดที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ด้วยการเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี !!!! ตลอดงาน รวมถึงนิทรรศการที่รวมหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ กับผลงานการสร้างสรรค์กว่า 200 ผลงาน จากนักประดิษฐ์ไทย อาทิ ผลงานด้านสาธารณสุขที่คิดค้นขึ้นโดยนักวิจัยไทย เช่น หุ่นยนต์บนรถเข็นควบคุมทางไกล เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ติดเชื้อ และ “หุ่นยนต์ปิ่นโต 2” ที่ใช้งานง่ายผ่านการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล มีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานติดต่อกันได้นาน 8 – 9 ชั่วโมง 24 ชม. พร้อมกันนี้ ในงานยังแสดงสินค้า OTOP และสินค้าชุมชมที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัล กิจกรรมการประกวดต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมตลอด 24 ชั่วโมง

โดย “งาน TechnoMart มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานกระทรวง หน่วยงานเครือข่าย และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้กระทรวง อว. พร้อมผลักดันให้เกิดการเจรจาธุรกิจ การพัฒนาผลงานให้ตรงตามความต้องการของตลาด นำไปสู่การสร้างรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ในปีนี้ จึงมีการปรับรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดนิทรรศการเสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์ ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และคุโณปการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของในหลวงรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 และผลงานของกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 หน่วยงาน มีผลงานจัดแสดง มากกว่า 200 ผลงาน

นการนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  (มว.) ร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ภายในงานดังกล่าว จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งจัดแสดงอยู่ในโซน 03 ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม :  ประเภท Food, Agriculture & Bio-tech (อาหาร/เกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ ) และ ประเภท Smart Devices, Robotics & electronics (อิเล็กทรอนิกส์/หุ่นยนต์) ได้แก่ 1.ผลงาน โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรไทย นำร่องด้วยผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ที่เป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของสมุนไพรไทยให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และขายได้ในราคาดี เพื่อมุ่งไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ของเกษตรกรไทย 2.ผลงาน ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Paperless Measurement) ที่ มว. ได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Data Link) ขึ้นมาเพื่อลดความผิดพลาด  และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการวัด  โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการได้ตลอด 24 ชม.  และยังสามารถเข้าชม ติดตามข้อมูลของงานได้อย่างต่อเนื่อง ได้ทีเพจ: https://www.facebook.com/TechnoMartThailand/ และเว็บไซต์ : http://technomart2021.com/#index