มว. ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อย จปร. 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมจัดงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2564” ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการ โดยมี ดร.จรัญ  ยะฝา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เฝ้ารับเสด็จ

“นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนส่งเสริม พัฒนา และขยายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน   โดยในปี 2564 นี้ มีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมจัดแสดงโครงการ ผลงาน และงานวิจัย รวม 27 หน่วยงาน ซึ่งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ “การวัดย่านความถี่สูง เพื่อการสื่อสารยุค 5G” ซึ่งประกอบด้วยโครงการพัฒนาความสามารถทางการวัด 3 โครงการ คือ

  1. ระบบปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่านโครงข่ายดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบเวลามาตรฐานประเทศไทย (Thailand Standard Time, TST) ไปยังผู้ต้องการใช้งานในแต่ละกลุ่มตามระดับความแม่นยำที่จำเป็น สามารถจัดหมวดหมู่ได้ ดังนี้ (1) การใช้งานทั่วไป ใช้ระดับความแม่นยำย่าน 1 millisecond (2) การใช้งานระดับให้บริการเทคโนโลยีสื่อสาร ใช้ระดับความแม่นยำย่าน 1 microsecond เช่น ระบบสื่อสาร 5G telecom profile และ (3) การใช้งานระดับกำกับดูแลเทคโนโลยีสื่อสารและความมั่นคง ใช้ระดับความแม่นยำย่าน 1 nanosecond เช่น การกำกับตลาดหลักทรัพย์ การกำกับระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบอาวุธ
  2. ระบบการวัดกำลังไฟฟ้าความถี่สูง (Electrical power in high frequency regimes) ที่ครอบคลุมการวัดในย่าน radio frequency และ microwave และ กำลังขยายไปสู่ย่าน millimetrewave ซึ่งจะรองรับระบบเรดาร์/โซน่าร์ การสื่อสารโทรคมนาคม 5G ใยแก้วนำแสง (optical fibre)  ระบบระบบอาณัติสัญญาณสำหรับการเดินรถไฟ โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง (GSM-R)  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การแพทย์และเครื่องมือแพทย์
  3. ระบบการเทียบเวลาด้วยสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางสากล (Global Navigation Satellite System, GNSS) สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบุค่าพิกัดและเวลาของประเทศ ใช้ในงานด้านการระบุตำแหน่ง การนำทางและแผนที่ ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ระบบนี้มุ่งหมายที่จะผนวก หรือประสานเวลา (time synchronisation) ของโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบุค่าพิกัดของประเทศกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำหนดเวลาของประเทศ

โดยทั้งสามระบบนี้ มีมาตรฐานอ้างอิงร่วมกันคือ “มาตรฐานการวัดเวลาและความถี่” และ “มาตรฐานการวัดกำลังไฟฟ้าในรูปของความจุความร้อน”

สามารถ Download แผ่นพับ-การวัดย่านความถี่สูงเพื่อการสื่อสารยุค 5G ได้ที่  http://mx.nimt.or.th/?p=14382

และสามารถ Download Poster ทั้ง 5 แผ่นได้ที่ http://mx.nimt.or.th/?page_id=1598

#มว #สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ #nimt #นิทรรศการวิชาการ #จปร #โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า #5G #การวัดย่านความถี่สูงเพื่อการสื่อสารยุค5G