อบรม การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ (12 พฤศจิกายน 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีภายใต้หัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย นายอาณัฐชัย วงศ์จักร และ นายโสภณรัตน์ รัตนสมบัติ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ก๊าซ กลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถสอบเทียบเครื่องมือตรวจจับก๊าซได้ตามหลักการด้านมาตรวิทยา รวมทั้งสามารถเลือกใช้ก๊าซผสมมาตรฐานได้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน และให้ทราบวิธีการประมาณค่าความไม่แน่นอนเบื้องต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิเคราะห์ได้  ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) จ.ปทุมธานี