อบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1 (15-16 พฤศจิกายน 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.วิโรจน์  สุดาธรรม นักมาตรวิทยาชำนาญการ และ ดร.เกษญา  วัชระนุกูล นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด  ฝ่ายมาตรวิทยามิติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจมาตรฐาน ISO 1101 และ AME Y14.5  เข้าใจเกณฑ์ความเผื่อทางขนาดและเรขาคณิตสำหรับการออกแบบและการวัด  รวมทั้งสามารถคำนวณและวิเคราะห์เกณฑ์ความเผื่อทางขนาดและเรขาคณิตได้  การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี