อบรมหลักสูตร การสอบเทียบ Thread Ring Gauge and Thread Plug Gauge (15-17 พฤศจิกายน 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “ การสอบเทียบ Thread Ring Gauge and Thread Plug Gauge” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย นายยอดยิ่ง หมวกงาม นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และนางสาววิชชุดา จิตต์โกศล นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งาน บำรุงรักษา สอบเทียบและประเมิณค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ Thread Ring Gauge และ Thread Plug Gauge ได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) จ.ปทุมธานี