มว. ลงนาม MoA วชิรพยาบาล (15 พฤศจิกายน 2564)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement : MoA) ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินภายในเพื่อความยั่งยืนในการรักษาระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” โดยมีคณะผูบริหารและพนักงานของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว  การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรับรองความสามารถทางวิชาการด้านมาตรวิทยาทางการแพทย์ และพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินภายใน  ในการรักษาระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ให้แก่โรงพยาบาลวิชรพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อถือว่าห้องปฏิบัติการของหน่วยงานได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  มีขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตึกพัชรกิติยาภา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ