มว. ร่วมแสดงความยินดี ดร.จริยา (19 พฤศจิกายน 2564)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จริยา  บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ที่ได้เข้าร่วมโครงการ 21-CP-39-GE-WSP-A: Workshop on Digitization of SMEs in the Manufacturing Sector ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564  ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงโดยบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ  องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเชีย โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จ.ปทุมธานี