วท.จับมือ NMIJ ระดมสมอง เสริมความแกร่งเทคโนโลยีรองรับโครงสร้างมาตรฐานระดับชาติรับ AEC (18 มกราคม 2559)

วันที่ 18 มกราคม 2559  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เดินทางไปเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนา Metrology Arena in Thailand ( MAT 2016)  หัวข้อ “Technologies and Metrology Standards for Quality Infrastructure  (QI) ซึ่งได้จับมือร่วมกับ  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น (National Metrology Institute of Japan – NMIJ )  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  และ กรมวิทยาศาตร์บริการ (วศ.) โดยการสัมมนามีขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุม คริสตัล 2-4  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

เนื่องจากที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าระบบมาตรวิทยาที่มีมาตรฐานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต่อระบบโครงสร้างมาตรฐานของประเทศครอบคลุมทุกๆด้าน และ มาตรวิทยาไม่ได้จำเป็นเฉพาะต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโลก  ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดในการขยายองค์ความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องของน้ำ และอาหาร เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงค์ชีวิต  โดยเน้นที่คุณภาพของกระบวนการผลิตในแถบภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด .”ปลอดภัย และ มั่นใจ” อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างฐานข้อมูลและแนวคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปพัฒนาโครงสร้างมาตรฐานแห่งชาติ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างสูงสุด ตลอดจน เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาแห่งอาเซียน