ข่าวรับสมัครงาน

1. รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

1.คุณสมบัติ

1.1 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 ข้อ 5 และข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2560

1.2 มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง และมีประสบการณ์ดังนี้

1.2.1 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการควบคุมคุณภาพ 10 ปีขึ้นไป

1.2.2 ระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการควบคุมคุณภาพ 10 ปีขึ้นไป

1.3 อายุ 45 ปีขึ้นไป

1.4 ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับ เชี่ยวชาญ อำนวยการสูง คณบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือตำแหน่งผู้จัดการ และไม่มีประวัติด่างพร้อย

1.5 มีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นระบบ ตัดสินใจ และสามารถแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

1.6 มีความเข้าใจในพื้นฐานลักษณะงานมาตรวิทยา และมีศักยภาพด้านการวางแผน การบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ และการบริหารงบประมาณของงานมาตรวิทยา

1.7 มีเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ และกฎ ระเบียบ ในการบริหารงานภาครัฐ และความรู้ที่จำเป็นในงานมาตรวิทยาที่ต้องทำร่วมกับภาครัฐและเอกชน

1.8 สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

2. ลักษณะงาน

2.1 กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านมาตรวิทยาทางฟิสิกส์ มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านบริหารและวิชาการ ภายใต้ความรับผิดชอบ

2.3 รับผิดชอบต่อแผนการดำเนินงาน แผนการพัฒนาระบบมาตรวิทยาที่สอดคล้องกับความต้องการทางการวัดของของประเทศและงบประมาณ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

2.4 รับผิดชอบต่อแผนการพัฒนาบุคลากร การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับภาระกิจของบุคลากรที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

3. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัคร ภายในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ

3.1 คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จากใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์

3.1.1 คุณสมบัติทั่วไปตาม 1.1 และ 1.2

3.1.2 ประสบการณ์การบริหาร และการร่วมเป็นกรรมการจัดระบบงาน หรือระบบ   บริหาร

3.1.3 มีความสามารถในการบริหารและความรู้ด้านมาตรวิทยา

3.2 ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

3.2.1 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ผ่านมาความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A 4 จำนวน 4 ชุด

3.2.2 วิสัยทัศน์การพัฒนามาตรวิทยาของประเทศ โดยเฉพาะทิศทาง บทบาทหน้าที่ และวิธีการดำเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A 4 จำนวน 4 ชุด

3.2.3 ประวัติของผู้สมัครโดยละเอียด

3.2.4 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

3.2.5 หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน

3.2.6 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

3.2.7 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน)

3.2.8 ใบรับรองแพทย์

2. พนักงานจัดซื้อ ระดับชำนาญการ

- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ และประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ปี ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office รวมถึงทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี

- มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

3. พนักงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ

- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดีเยี่ยม

- มีความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 15 ปี ขึ้นไป

- สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office รวมถึงทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี

- มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- มีประสบการณ์งานเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

4.นักมาตรวิทยา

- ปริญญาตรีขึ้นไป

- วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electronic, Mechanical, Instrumentation, Telecommunication, Industrial

- วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า คะแนนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

5. นิติกร (อัตราลูกจ้างชั่วคราว)

- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

- ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสมกับตำแหน่ง

- มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office รวมถึงทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี

ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail