ข่าวรับสมัครงาน

 


1. พนักงานจัดซื้อ ระดับชำนาญการ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office รวมถึงทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
——————————————————————-
2. พนักงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดีเยี่ยม
 • มีความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 15 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office รวมถึงทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

————————————————————

3.นักมาตรวิทยา                

 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electronic, Mechanical, Instrumentation, Telecommunication, Industrial
 • วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า คะแนนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
——————————————————————-
4. นิติกร (อัตราลูกจ้างชั่วคราว)
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสมกับตำแหน่ง
 • มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office รวมถึงทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี

ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail