ข่าวรับสมัครงาน

           1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

               คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหาร
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา งานวิจัยและสำรวจ การจัดทำคำของบประมาณและการติดตามประเมินผล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft office , SPSS ได้คล่อง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นระบบ

           2.นักมาตรวิทยา
                คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electronic, Mechanical, Instrumentation, Telecommunication, Industrial
 • วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า คะแนนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

          3. พนักงานสารสนเทศ
                คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความชำนาญในระบบปฎิบัติการ Linux , Window , Window Server 2008 – 2012 , Ms. Office
 • มีความรู้ด้าน Hardware และ Software เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ ในการดูแลระบบเครือข่ายและ Server อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

           4. วิศวกร ส่วนงานอาคารและสถานที่
                 คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน การก่อสร้างอาคาร และการบำรุงรักษา อาคาร สถานที่ 0-3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
 • สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี สามารถจัดระบบงาน แก้ไขปัญหา และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail  ,
6232 Total Views 1 Views Today