ข่าวรับสมัครงาน

1. ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง 
รับผิดชอบ ดูแล 3 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานอาคารสถานที่ ธุรการและยานพาหนะ
2. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. กลุ่มงานบัญชีการเงิน และพัสดุ
คุณสมบัติ        
1. ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กรณี ข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ต้องเคยดำรงตำแหน่งหนึ่งดำแหน่งใด มาแล้ว ดังนี้
            – ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ขึ้นไป
            – ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ขึ้นไป      
3. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานไม่น้อยกว่า 10 ปี       
ความรู้ที่จำเป็นในงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน
2. ความรอบรู้ในการบริหาร
            – การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change)
            – การมีจิตมุ่งบริการ (Customer Service Orientation)
            – การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
            – การบริหารความเสี่ยง

————————————————————

2. หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงาน

 • พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการวางแผนเครือข่ายสารสนเทศ และเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันเพื่อการบริหารสถาบันและการวางแผน
 • จัดทำแผนพัฒนาสถาบันและดำเนินการตามแผน
 • ทำความเข้าใจเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันรายงานความสำเร็จของงาน ถ่ายทอดความสำเร็จของงานตัวชี้วัดและเป้าหมาย ของผู้อำนวยการหน่วยงานและสถาบัน

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร การจัดการงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถ อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • อายุ 40 ปี ขึ้นไป

————————————————————

3. พนักงานจัดซื้อ ระดับชำนาญการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง 15 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office รวมถึงทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

————————————————————

4. พนักงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดีเยี่ยม
 • มีความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 15 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office รวมถึงทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

————————————————————

5. เลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้บริหารระดับสูง
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ภาษาอังกฤษดี สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารได้
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • บุคคลิกดี มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์

————————————————————

6.นักมาตรวิทยา                

 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electronic, Mechanical, Instrumentation, Telecommunication, Industrial
 • วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า คะแนนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail  

8910 Total Views 28 Views Today