ข่าวรับสมัครงาน

1. ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง

รับผิดชอบ ดูแล 3 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานอาคารสถานที่ ธุรการและยานพาหนะ

2. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. กลุ่มงานบัญชีการเงิน และพัสดุ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กรณี ข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ต้องเคยดำรงตำแหน่งหนึ่งดำแหน่งใด มาแล้ว ดังนี้

- ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ขึ้นไป

- ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ขึ้นไป

3. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานไม่น้อยกว่า 10 ปี

ความรู้ที่จำเป็นในงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน

2. ความรอบรู้ในการบริหาร

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change)

- การมีจิตมุ่งบริการ (Customer Service Orientation)

- การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

- การบริหารความเสี่ยง

2.นักมาตรวิทยา

- ปริญญาตรีขึ้นไป

- วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electronic, Mechanical, Instrumentation, Telecommunication, Industrial

- วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า คะแนนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

3.พนักงานวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์

อัตราลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างรายปี

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

 • - ช่วยจัดการงานนโยบายและแผน เพื่อการวิเคราะห์ทบทวน และจัดทำแผนตามพันธกิจของสถาบัน
 • - ช่วยจัดการงานสำรวจ และวิจัยฐานข้อมูล และเอกสารการวิจัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • - ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทบทวนและจัดทำแผนต่าง ๆ
 • - ดำเนินการสำรวจ และวิจัยตามแผนที่กำหนด
 • - จัดทำฐานข้อมูลการสำรวจและวิจัย
 • - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

QUALIFICATIONS:

 • - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถใช้ Ms Office, SPSS  และโปรแกรมเพื่อการวิจัย สำรวจ
 • - มีทักษะภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • - มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผน งานสำรวจ วิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการประสานงาน และการสื่อสารที่ดี

4. นิติกร (อัตราลูกจ้างชั่วคราว)

- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

- ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสมกับตำแหน่ง

- มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office รวมถึงทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี

ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail