อบรมระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 พนักงาน มว. (25-26 มกราคม 2559)

นางอัจฉรา  เจริญสุข รองผู้อำนวยการ (1) มว. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง “การทบทวนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสถาบันมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 และ ISO/DIS 17034 และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชัญญา  สุทธจินดา วิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และวิทยากรภายในสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน มว. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ