อบรม ISO/IEC 17025 รุ่น 1 (26-27 มกราคม 2559)

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “ISO/IEC 17025 รุ่นที่ 1”  โดยมีนางอัจฉรา  เจริญสุข  รองผู้อำนวยการ (1)  เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐอุตสาหกรรม  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจความหมายและข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพไปปฏิบัติใช้งานจริง ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี