มว. จับมือ PTB NMIJ ดันเวิร์คช็อปพัฒนามาตรวิทยาเอเชีย

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Kickoff Workshop and Inter- laboratory Comparison Exercise for Hydraulic Pressure Standard” ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559 โดยมีนายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี คลอง5  รังสิต – นครนายก

การประชุมดังกล่าวมีแนวคิดจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ APMP-DEC (Asia Pacific Metrology Programme – Developing Economies Committee) ในโครงการ APMP-DEC Hydraulic pressure 10 MPa to 100 MPa comparison exercise 2008 โดย NML SIRIM ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี PTB – Physikalisch-Technische Bundesanstalt (The National Metrology Institute of Germany) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันประเภท High accuracy และการเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ

เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาดังกล่าว มว.ได้มีการวางแผนขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในคราวเดียวกัน หรือ Work Package  ดังนั้นจึงได้มีการจัดหลักสูตร Hydraulic pressure (10 to 100) MPa comparison exercise ซึ่งห้องปฏิบัติการความดัน ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล (Pressure Lab) มว. เป็นเจ้าภาพ โดยอยู่ภายใต้ โครงการ MEDEA Project ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาจาก APMP และ APLMF ( Asia- Pacific Legal Metrology Forum) โดยได้รับความร่วมมือ จาก Dr. Tokihiko Kobata และ Dr. Horiaki Kajikawa ฝ่ายมาตรวิทยาความดัน ของ สถาบันมาตรวิทยาประเทศญี่ปุ่น (National Institute Metrology of Japan : NMIJ)มาร่วมบรรยาย  และผู้แทน PTB Dr. Kristin Kiesow ผู้ประสานงานโครงการด้านความร่วมมือทางวิชาการภูมิภาคเอเชีย โดย PTB สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดผ่าน MEDEA project มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี นับจาก เดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ด้านการวัดความดัน high accuracy ให้กับ สถาบันมาตรวิทยาต่างๆ (NMIs) ที่มีประสบการณ์ในระดับนี้ไม่มากนักให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางการวัดในระดับ NMI และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม APMP Key Comparison in Pressure เพื่อสร้าง evidence สำหรับการ submit CMCs ในอนาคต โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น  3 กิจกรรม คือ

 1. Kickoff Workshop มีผู้เข้าร่วม 19 คนจาก 11 NMI ได้แก่  เวียดนาม  มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา บังคลาเทศ  เนปาล  มองโกเลีย  กัมพูชา ปาปัวนิวกินี และ สาธารณรัฐคีร์กีซ  โดยมี มว.เป็นเจ้าภาพ
 2.  Inter-Laboratory Comparison  Exercise in Hydraulic Pressure (10 MPa to 100 MPa) บาง NMI ที่ไม่พร้อมก็ต้องถูกคัดออก ซึ่งประเมินโดย expert visit มี มว.เป็น pilot lab และ NMIJ สนับสนุน comparison artifact
 3.  Conclusion meeting & workshop จัดที่ มว. อีกครั้งในปลายปี 2560 เพื่อสรุปผลการเปรียบเทียบผลการวัด

โดย ตัวแทนจาก PTB  Dr. Kristin Kiesow ให้เหตุผลในการเลือกมว.เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมว่า มองเห็นศักยภาพในด้านต่างๆของมว. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ด้านการวัด บุคลากรที่มีความสามารถสูง เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา หรือ DEC ในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงความมีน้ำใจในการให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆกับทาง PTB มาโดยตลอด ซึ่งคาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยลดช่องว่างระหว่างประเทศผู้มีความเชี่ยวชาญสูงกับประเทศกลุ่ม DEC ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของการเปรียบเทียบผลการวัดมากขึ้น ซึ่งในอนาคต PTB มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือต่างๆกับ มว. และขอขอบคุณ มว.ที่ให้ความร่วมมือที่ดีแก่ PTB เสมอมา

Kristin(5)
ดร.คริสทีน คีโซว์ ผู้ประสานงานโครงการด้านความร่วมมือทางวิชาการภูมิภาคเอเชีย PTB

 • ส่วนทางด้าน Dr. Tokihiko Kobata จาก NMIJ มองว่า การจัดเวิร์คช็อปในครั้งนี้น่าจะประสบความสำเร็จในแง่ของการสร้างความรู้ความเข้าใจการเปรียบเทียบผลการวัดให้กับประเทศ DEC ซึ่งหลังจากการเวิร์คช็อป 5 วันนี้  จะมีกิจกรรมแบบฝึกหัดเปรียบเทียบผลการวัด หลังจากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศที่เข้าร่วม ในกิจกรรมการเปรียบเทียบผลการวัดในการนำผลที่ได้ไปขอ ความสามารถทางการสอบเทียบและการวัด (Calibration Measurement Capability : CMCs)

Kobata(2)
ดร.โทคิฮิโกะ โคบาตะ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิศวกรรมทางการวัด
(Research Institute of Engineering Measurement,
NMIJ /AIST)

 • ส่วนทางด้านตัวแทนจากแต่ละประเทศที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ต่างมองว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้มากขึ้น  และมีประโยชน์อย่างมาก ทำให้มีทักษะมากขึ้นในการเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ

p1(1)
Mr. Bhuwan Dawadi – Nepal Bureau of Standards and Metrology : NBSM     ตัวแทนจากประเทศเนปาล

 • การอบรมครั้งนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เราสามารถนำไปพัฒนาห้องปฏิบัติการณ์ของเราได้ ซึ่งเราเองก็มองว่าองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้จะช่วยให้เรามีความสามารถในการสอบเทียบผลการวัดเพื่อนำไปขอ CMCs เราเองก็หวังที่จะให้มีชื่อหน่วยงานของเราไปปรากฏอยู่บนเว๊บไซต์ BIPM เช่นกัน”

p2
Mr. Almazbek Baialiev Center for Standardization and Metrology Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic ตัวแทนจาก สาธารณรัฐคีร์กีซ

 • เมืองไทยเป็นประเทศที่เยี่ยมมาก ผมขอขอบคุณที่มีโปรแกรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้น  ขอบคุณ มว. ขอบคุณ PTB ขอบคุณ NMIJ ที่มอบประสบการณ์ล้ำค่าเหล่านี้ ขอบคุณครับ”

p3(1)
Mrs. Altansetseg Tserenpil Mongolian Agency Standardization and Metrology (MASM) ตัวแทนจากประเทศมองโกเลีย

 • ดิฉันเข้ามาอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากมีความสนใจในเรื่องของมาตรวิทยาความดันเพราะทำงานเกี่ยวกับทางด้านนี้ ซึ่งการอบรมทำให้ดิฉันได้ความรู้เกี่ยวกับการวัดมากขึ้น รู้ว่าทำอย่างไรถึงจะได้ผลการวัดที่ดี ซึ่งก็ขอขอบคุณ มว  PTB และ NMIJ มากๆที่เปิดโอกาสให้เราได้รับความรู้ในครั้งนี้

p4
Mrs. Sarah Jane Digay
Natioanal Metrology Laboratory (ITDI DOST) ตัวแทนจากฟิลิปปินส์

 • รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับมาตรวิทยาความดัน ที่เป็นประโยชน์มากๆในการนำไปปรับใช้กับห้องปฎิบัติการความดันที่ฟิลิปปินส์ และที่มากกว่านั้นคือการได้พบปะกับตัวแทนจากประเทศอื่นๆ ได้รู้จักคนในวงการได้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านั้นเรายังขาดความเข้าใจในเรื่องการเปรียบเทียบผลการวัดแต่พอได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ ได้พบผู้เชี่ยวชาญ ได้พูดคุยกับตัวแทนท่านอื่นๆถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการเรียนรู้ผ่านห้องปฏิบัติการจริง จึงทำให้เริ่มมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ที่ได้ร่วมโครงการของ มว.ในครั้งนี้

p5

Mr. Adindra Vickar Ega
Research Center for Metrology (LIPI) ตัวแทนจากประเทศอินโดนีเชีย

 • รู้สึกดีใจและยินดีมากๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกทีได้เข้ารับการอบรมนอกประเทศ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผม  และการอบรมในครั้งนี้จะช่วยทำให้ผมได้รับประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า  ได้พบเพื่อนใหม่จากประเทศต่างๆ และผมเองก็รู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้ในครั้งนี้ ซึ่งผมได้เรียนรู้ถึงมาตรฐานที่ทาง มว. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ และผมจะนำไปใช้พัฒนาห้องปฏิบัติการในประเทศของผมครับ”

p11
Mr. Tuan Hoang Le – Vietnam Metrology Institute (VMI) ตัวแทนจากประเทศเวียดนาม

 • ผมมารับการอบรมในครั้งนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการวัดที่มีคุณภาพรู้สึกดีใจที่มารับความรู้ใหม่ๆ ได้เจอเพื่อนใหม่ ได้รู้จักผู้เชี่ยวชาญจาก มว. ซึ่งให้ความเป็นกันเองเป็นอย่างมาก  ได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานของผม ซึ่งผมก็รู้สึกยินดีมากๆ และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ที่ห้องปฏิบัติการที่ประเทศผมครับ”

p10
Mrs. Jamumi Shanika Manoji Silva – Measurement Units, Standards and Services Department (MUSSD) ตัวแทนจากประเทศศรีลังกา

 • ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ Kristin จาก PTB ที่ทำให้เราได้มาร่วมการอบรมในครั้งนี้ ที่ทำให้ดิฉันได้รับความรู้มากมาย เนื่องจากเราต้องการไกด์ไลน์ของการสอบเทียบ ซึ่งดิฉันก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายผ่านการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณ คุณ ธวัช และ บุคลากร จาก มว. ทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์มากๆ และดิฉันจะนำสิ่งที่ได้นี้กลับไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการวัดให้มีศักยภาพมากขึ้นค่ะ”

p8
Mr. Md Zahid Hasan –Bangladesh Standards and Testing Institution ( BSTI) ตัวแทนจากประเทศบังคลาเทศ

 • ผมมาเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อหวังว่าจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จะสามารถนำไปใช้กับห้องปฏิบัติการที่ประเทศของผมได้ ซึ่งหลังจากได้เข้ารับการอบรมแล้วผมมั่นใจว่าความรู้ที่ได้จะตอบโจทย์การมาของผม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องปฏิบัติการความดันที่เรายังไม่สามารถขอ CMCs ได้ ผมหวังว่าความรู้ในครั้งนี้จะทำให้เราสามารถได้ในสิ่งที่เราต้องการครับ”

p7
Mr. Vannsis Suy – National Metrology Center (NMC) ตัวแทนจากประเทศกัมพูชา

 • ผมมาที่นี่เพื่อมาเข้าร่วมการอบรม “Kickoff Workshop and Inter- laboratory Comparison Exercise for Hydraulic Pressure Standard” ผมมากับเพื่อน 2 คน จากการอบรมในครั้งนี้สิ่งที่ผมได้รับคือ ความรู้ และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดของมาตรวิทยาความดัน ตลอดจนได้ทดลองทำแผนปฏิบัติการตัวอย่าง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจาก มว. PTB และ NMIJ ที่เป็นประโยชน์มากๆในเรื่องของขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการวัดที่ถูกต้อง ซึ่งเราคิดว่าต้องการพัฒนาห้องปฏิบัติการของเราให้ดียิ่งขึ้นโดยนำความรู้นี้ไปปรับใช้ เพื่อนำไปสู่การเปรียบเทียบผลการวัดที่มีมาตรฐาน โดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมครั้งนี้ ผมจะทำรายงานเสนอหัวหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้และพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานตามแบบที่ผมได้เรียนรู้มาจากการอบรมในครั้งนี้”

p6
Mr. Jeffrey Gabriel – National Institute of Standards and Industrial Technology ( NISIT) ตัวแทนจากประเทศ ปาปัว นิว กินี

 • ผมต้องขอขอบคุณ PTB และ มว.เป็นอย่างสูงสำหรับการจัดการอบรมครั้งนี้ จริงๆแล้วที่ปาปัวนิวกีนียังขาดความรู้เรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบเทียบอยู่มาก ซึ่งการอบรมที่นำเสนอโดย มว.และ NMIJ สามารถไขความกระจ่างในเรื่องนี้ให้กับผมเป็นอย่างมาก ผมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละวัน เพราะทำให้ผมได้รู้จักกับสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ หรือแม้แต่การสนทนาร่วมกันกับตัวแทนจากประเทศต่างๆ ผมก็จะนำความรู้ที่ได้นี้กลับไปใช้ในประเทศของผมต่อไปครับ”

ความสำเร็จของกิจกรรมนี้  จะช่วยสร้างประโยชน์โดยรวมต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ( National Quality Infrastructure : NQI) ในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างเชิงองค์กรที่ทำงานร่วมกัน ประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรวิทยา (Metrology) การมาตรฐาน (Standardization) การทดสอบ (Testing) และการบริหารคุณภาพ (Quality Management) เพื่อสร้างคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีผลทำให้สินค้าเข้าสู่ตลาดของอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ต้องตรวจซ้ำ เป็นการอำนวยความสะดวกเชิงการค้า ลดต้นทุน ลดเวลาในการตรวจสอบ และกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะทำให้ระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับบนเวทีโลก

ผู้เขียนข่าว : นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร
สัมภาษณ์  : นางสาว ชนิกชา จันทร์ศิริ
ผู้ประสานงาน : นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา / นางสาววัชรีพร กลิ่นขจร
http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823
e-mail: pr@nimt.or.th