อบรมความเข้าใจและการตีความ (27 มกราคม 2559)

ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน  โดย ดร.มณฑล  หอมกลิ่นเทียน นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการค่าความจุไฟฟ้า ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด สามารถอธิบายนิยามศัพท์ทางมาตรวิทยาที่ปรากฎในใบรายงานผลการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบสำคัญในใบรายงานผลการสอบเทียบ และเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี