อบรม Project Based Management (27 มกราคม 2559)

ส่วนงบประมาณและกองทุน  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ (S-Curve)  โดยรับเกียรติจากน.ส. สุพนิดา  อารยเมธี จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนลี  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน  เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี

gallery-1209-349 gallery-1209-456 gallery-1209-135 gallery-1209-323