อบรมการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (28-29 มกราคม 2559)

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด” รุ่น 1 บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่ส่วนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน  โดย ดร.นฤดม  นวลขาว  นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด รวมทั้งเข้าใจการรายงานผลความไม่แน่นอนที่ระบุมากับใบรับรองการสอบเทียบ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี