NIMT Charity Day ครั้งที่ 3 (10 มีนาคม 2560)

คณะทำงาน Core Value จัดกิจกรรมการกุศล I AM NIMT “อิ่มกลางวันวันนี้เพื่อการกุศลครั้งที่ 3” หารายได้เพื่อร่วมกันระดมทุนมอบเป็นการกุศลเพื่อโรงเรียนบ้านสามเรือน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี  โรงเรียนบ้านสามเรือนมีนักเรียน 68 คน เป็นโรงเรียนประจำชุมชนขนาดเล็ก ระดับชั้นอนุบาล-ป.6 มีครูจำนวน 6 คน โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรี 25 กม.  โดยในวันที่ 15 มีนาคม 2560 นี้ผู้บริหารและพนักงาน มว. จะไปทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบรองเท้าใหม่ให้นักเรียนทั้งโรงเรียน  พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอบให้กับโรงเรียนดังกล่าวอีกด้วย ณ ลานพลาซ่า อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี