หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (13-14 มีนาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหลักสูตร “หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน บรรยายให้ความรู้โดยนายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ ดร.นรินทร์  จันทวงศ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี และนายสุรศักดิ์  เกิดกัญการ พนักงานห้องปฏิบัติการปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการระยะขีดสเกล ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานเครื่องมือวัดละเอียด อันได้แก่ ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไดอัลเกจ ไดอัลเทส ไฮเกจ ไม้บรรทัด และตลับเมตรได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งยังสามารถบำรุงรักษาแครื่องมือเหล่านั้นได้อีกด้วย  ณ อาคารสำนักงานกลางและอาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี