ผมว. เยี่ยมชมห้องไร้เสียงสะท้อนขนาดเล็ก (13 มีนาคม 2560)

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เข้าเยี่ยมชมห้องไร้เสียงสะท้อนขนาดเล็ก  โดยนักมาตรวิทยาจากกลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างห้องไร้เสียงสะท้อนขนาดเล็กให้กับ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอท จำกัด พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ตลอดจนสนับสนุนให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการสอบเทียบเครื่องมือวัดระดับเสียง  ภายใต้ข้อตกลงการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน ณ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอท จำกัด กรุงเทพ