ตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ (17 มีนาคม 2560)

นางอัจฉรา  เจริญสุข รองผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินผลภาคราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แผนบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานและรบบโลจิสติกส์ โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค จากผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งติดตามดูงานตามพื้นที่โครงการ และรายงานผลเพื่อนำไปเป็นข้อคิดพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมโครงการต่อไป  ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี