มาตรวิทยาลงนามพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ EECi นำวิทยาศาสตร์ทางการวัด เพิ่มขีดสามารถทางการแข่งขัน หนุนเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi : Eastern Economic Corridor of Innovation) ร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวม 50 หน่วยงาน  โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EECi) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ไปช่วยเสริมสร้าง และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการปูทางสู่ประเทศไทย 4.0

โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผู้สร้าง และพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดของชาติจะนำองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างระบบคุณภาพที่แข็งแกร่ง เข้าไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพให้แก่กระบวนการสร้างงานวิจัย และอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่นวัตกรรม และผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ สร้างศักยภาพทางการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการลดต้นทุนด้านการผลิต  เนื่องจากสามารถใช้ เทคนิค และองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาจากหน่วยงานภายในประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

EECi  เป็นพื้นที่ส่งเสริม ยกระดับอุตสาหกรรมเดิม สร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ด้วยการทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และภาครัฐ รวมถึงชุมชนในพื้นที่ โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 แห่ง ได้แก่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง พื้นที่ 3,000ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ARIPOLIS ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ และ BIOPOLIS อุตสาหกรรมชีวภาพ และพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม (Space Krenovation Park, SKP) ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace)