กรมแผนที่ทหาร และ สสนก. เยี่ยมชม มว. (14 กรกฎาคม 2560)

ดร.สิวินีย์  สวัสดิ์อารี รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า พร้อมนักมาตรวิทยาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะจากกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานีอ้างอิงแบบถาวรด้านพิกัด เวลา และระดับความสูง ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS CORS) และอนุสาวรีย์หมุดหลักฐานสำหรับอ้างอิงค่าพิกัดและเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางสากล ภายใต้โครงการโครงข่ายสถานีอ้างอิงแบบถาวรด้านพิกัด เวลาและระดับความสูง ด้วยสัญญาดาวเทียม เพื่อประเมินความเสียงหายในพื้นที่เสี่ยงภัย ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี