News Clipping : ข่าว “ประเทศไทยเวลาตรง” หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

 

Click here! 

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

บางกอกโพสต์สัมภาษณ์ทีมงานประเทศไทยเวลาตรง (13 กรกฎาคม 2560)

มว.สร้างปรากฏการณ์ ประเทศไทยเวลาเดียว ตรงกันทั้งประเทศ ยกระดับการสื่อสาร สร้างสังคมคุณภาพ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน