พิธีเปิดแท่นหมุดหลักฐานอ้างอิงค่าพิกัดและค่าระดับและโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงค่าพิกัด ค่าระดับและเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยระบบดาวเทียมนำทางสากลแบบต่อเนื่อง (GNSS CORS) ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่าง

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  กระทรวงมหาดไทย ร่วมบูรณาการจัดตั้งโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงค่าพิกัด ค่าระดับและเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยระบบดาวเทียมนำทางสากลแบบต่อเนื่อง (GNSS CORS) เพื่อการป้องกันพิบัติภัยและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

โดยนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นำทีมผู้บริหารและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในการจัดพิธีเปิดแท่นหมุดหลักฐานอ้างอิงค่าพิกัดและค่าระดับและโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงค่าพิกัด ค่าระดับและเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยระบบดาวเทียมนำทางสากลแบบต่อเนื่อง (GNSS CORS) ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่าง อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี โดยมี นายสมฤกษ์  บัวใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ นอกจากนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้รับเกียรติจากผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงมหาดไทย รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานและส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมงาน

โครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงค่าพิกัด ค่าระดับและเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยระบบดาวเทียมนำทางสากลแบบต่อเนื่อง (GNSS CORS) ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และ กรุงเทพมหานคร โครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ภายใต้ 2 กระทรวง ประกอบด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการดำเนินงานด้วยงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 จำนวน 26.490 ล้านบาท ภายใต้แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่การดำเนินการเรื่องงบประมาณ สถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ประมวลผลและให้บริการข้อมูลจากโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิง จากศูนย์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลกลาง เพื่อให้บริการข้อมูลการตรวจรับสัญญาณและข้อมูลค่าพิกัดจากโครงข่ายในจริงแบบจลน์ (Network Real-Time Kinematic, NRTK) และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีหน้าที่ใช้ค่าที่ได้จากการรับสัญญาณเวลาจากระบบดาวเทียมนำทางสากลเพื่อการเทียบเวลาระหว่างประเทศ เพื่อประมวลผลในการรักษามาตรเวลาเพื่อเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย กล่าวคือเวลา UTC(NIMT)

ฐานข้อมูลการตรวจรับสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางสากลและค่าพิกัดความถูกต้องสูงในเวลาจริงแบบจลน์จะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของภาครัฐร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับดำเนินตัดสินใจในการนโยบายต่างๆ ทั้งการวางผังเมือง การคมนาคมขนส่ง การบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันภัยพิบัติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ รวมถึงความมั่นคงและอธิปไตยของคนในชาติ ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ในหลายแขนงในโครงการนี้