นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ประธาน)

การศึกษา

• Ph.D. in Marketing Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
• MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• เภสัชศาสตร์บันทิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่สำคัญ
• ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคต ประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษา ตลาด MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554
• กรรมการธนาคาร ธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) พ.ศ. 2545 – 2550
• ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2548 – 2549
• ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2547 – 2548
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) พ.ศ. 2547
• อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 – 2553
• ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท LEK Consulting พ.ศ. 2543 – 2544
• ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท Booz Allen & Hamilton พ.ศ. 2539 – 2543
 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
 โครงการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ สำนักงาน ก.พ.
 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ กรมที่ดิน
 โครงการ “Toward the Next Level of Competition” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 โครงการพัฒนามาตรการลดต้นทุน บริษัท BP Oil (Thailand) จำกัด
 โครงการ “Energy SOE’s Privatization Project” รัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย
 โครงการ “Gasoline Retail Marketing Strategy” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 โครงการ“Institutional Framework and Inter-Ministry Cooperation: Multimedia Super Corridor Project” รัฐบาลประเทศมาเลเซีย
 โครงการ “Strategy Transformation,” บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2532 – 2535
• ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2530 – 2532
• หนังสือ “เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม” กรุงเทพ: การเงินธนาคาร, 2010
• “ประเทศไทยในหลากมิติ” กรุงเทพ: BrandAge Books, 2008
• “Value Creation Machine” กรุงเทพ: BrandAge Books, 2008
• หนังสือ “โลกพลิกโฉม: ความมั่งคั่งในนิยามใหม่ (Post Knowledge Based Society)” กรุงเทพ: การเงินธนาคาร, 2007
• หนังสือ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย: เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์” 2006
• หนังสือ “Thailand Stand Up” กรุงเทพ: BrandAge Books, 2005
• หนังสือ “Marketing Moves” ร่วมกับ Philip Kotler และ Dipak C. Jain, Harvard Business Press, 2002
• หนังสือ “The Marketing of Nations: A Strategic Approach for Building the National Wealth” ร่วมกับ Philip Kotler และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, The Free Press, 1997
• “Diffusion of Innovation in Thailand” กับ Dipak C. Jain, Sasin Journal of Management, Vol.1 Number 1, 1996
• “Cultural Influences of New Product Acceptance in Global Markets” ร่วมกับ Dipak C. Jain: Monash Business Review; Vol. 1, Number 2, 1998