นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กรรมการโดยตำแหน่ง)

อายุ:59 ปี

วุฒิการศึกษา: (อดีต-ปัจจุบัน ที่สำคัญ)

1.ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการและการวิจัยการดําเนินงาน), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

2.ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ), Polytechnic Institute of New York, USA.

3.ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

1.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

2.ประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3.รองประธานกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

4.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

5.ประธานกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงาน: (อดีต-ปัจจุบัน ที่สำคัญ)

1.อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2.รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ด้านอํานวยการ) กระทรวงอุตสาหกรรม

3.รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

4.รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน