ฝ่ายมาตรวิทยามิติ

เกี่ยวกับฝ่าย

ฝ่ายมาตรวิทยามิติมีภารกิจหลักในการดำรงรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการวัดด้านมิติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านมาตรวิทยาและมีเครื่่องมือที่่ทันสมัยที่สามารถให้บริการต่างๆในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาเพื่อตอบสนองความต้องการมาตรฐานการวัดด้านมิติของประเทศประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด การอบรม การบริการให้คำปรึกษา และการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดด้านมิติ

โดยแบ่งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดออกเป็น 3 กลุ่มงานหลักได้แก่ 1. กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการความยาวคลื่น ห้องปฏิบัติการความยาว และห้องปฏิบัติการขีดสเกล 2. กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการมุมมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน และห้องปฏิบัติการระยะพิกัด 3. กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการพื้นผิว และห้องปฏิบัติการรูปร่าง

โครงสร้างฝ่าย

ดร.จริยา บัวเจริญ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ
อีเมลล์ : jariya@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1216

ดร. มลฤดี เรณูสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มความยาวปฐมภูมิ
อีเมลล์ : monludee@nimt.or.th
โทร  : 02-5775100 ต่อ 1209

ดร. เกษญา วัชระนุกุล

หัวหน้ากลุ่มการวัดละเอียด
อีเมลล์ : ketsaya@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1216

ดร.จริยา บัวเจริญ

หัวหน้ากลุ่มมาตรวิทยานาโน
อีเมลล์ : jariya@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1216