ฝ่ายมาตรวิทยามิติ

เกี่ยวกับฝ่าย

ฝ่ายมาตรวิทยามิติมีภารกิจหลักในการดำรงรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการวัดด้านมิติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านมาตรวิทยาและมีเครื่่องมือที่่ทันสมัยที่สามารถให้บริการต่างๆในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาเพื่อตอบสนองความต้องการมาตรฐานการวัดด้านมิติของประเทศประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด การอบรม การบริการให้คำปรึกษา และการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดด้านมิติ

โดยแบ่งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดออกเป็น 3 กลุ่มงานหลักได้แก่ 1. กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการความยาวคลื่น ห้องปฏิบัติการความยาว และห้องปฏิบัติการขีดสเกล 2. กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการมุมมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน และห้องปฏิบัติการระยะพิกัด 3. กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการพื้นผิว และห้องปฏิบัติการรูปร่าง

บุคลากร

ดร.จริยา บัวเจริญ

หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ
อีเมล : jariya@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1202

นายศมน เพี้ยงบางยาง

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว
อีเมล : samana@nimt.or.th
โทร  : 02-5775100 ต่อ 1110

ดร. เกษญา วัชระนุกุล

หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด
อีเมล : ketsaya@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1216

ดร.ธรรมรัตน์ สมทอง

กำกับดูแลกลุ่มงานมาตรวิทยานาโน
อีเมล : thammarat@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1115

โครงสร้างฝ่าย

กลุ่ม1 กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว

กลุ่ม 2 กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด

กลุ่ม 3 กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน