กลุ่มงานปฐมภูมิความยาว

เกี่ยวกับกลุ่ม

กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว เป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษามาตรฐานการวัดทางด้านมิติในระดับปฐมภูมิของประเทศไทยได้แก่ Iodine stabilized He-Ne laser ที่มีความยาวคลื่น 633 นาโนเมตร แล้วถ่ายทอดค่าความถูกต้องการวัดทางด้านความยาวให้กับเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดความยาว 1 มิติ ต่าง ๆ เช่น Gauge block interferometer, line scale interferometer, laser interferometer โดยมีระบบสอบกลับได้ของการวัดดังรูปที่ 1

โครงสร้างกลุ่ม

นายศมน เพี้ยงบางยาง

รักษาการหัวหน้ากลุ่มมาตรวิทยาปฐมภูมิความยาว
Email : samana@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext.1215

นายเจษฎา วงศาโรจน์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : jedsada@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1215

นายยุทธนา หงษ์อารมณ์กิจ

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : yuttana@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1203

นายสุรศักดิ์ เกิดกัญการ

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการชำนาญงาน
Email : surasak@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1112

นายภาวัต เผือกน้อย

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : pawat@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1216

นายสิทธิชัย ศรีคำ

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
Email : sittichais@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1208

นายอมเรศ ศากยวงศ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
Email : amaress@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1218