นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

ประวัติ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ อายุ 58 ปี