กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล

ภารกิจ

กลุ่มงานกลุ่มกลศาสตร์ของไหลประกอบไปด้วยสองห้องปฏิบัติการหลักคือ ห้องปฏิบัติการความดันและสุญญากาศ และ  ห้องปฏิบัติการอัตราการไหล

 

บุคคลากร

นายลิขิต  ใสหนู

หัวหน้ากลุ่ม

เบอร์ภายใน 2202, 2105, 2106

นายปฏิพัทธ์  วงศ์เทพ

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2206, 2103, 2101

นางสาวทัศนีย์  ไพรรื่นรมย์

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2204, 2106

นางสาวธีรารักษ์  ชินารักษ์

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2204, 2103

นางสาวณัฐนันท์  วรเดช

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2205, 2106

นายเชวง  คำนวณศักดิ์

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2208, 2105, 2106

นายสุวัฒน์ พนากุลวิจิตร

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2203, 2106

นางสาวขนิษฐา  ลี่แตง

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2205, 2103

นายจีระศักดิ์  พิทักษ์อรรณพ

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2106, 2239

นายสุธรรม  ม้าศรี

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2208, 2101

นายพัชรพล  กอกิตรัตนกุล

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2206, 2103