กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ

เกี่ยวกับกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ

มีขอบข่ายภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการตลาด ศึกษาวิจัยทางการตลาด การให้บริการ การสื่อสารข้อมูลให้ผู้ใช้บริการงานมาตรวิทยาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจบริการของมาตรววิทยามีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อกิจการของผู้บริการ การกำหนดเป้าหมายทางการตลาด   การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด นำข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการมาพัฒนาบริการและนวัตกรรมของสถาบันเพื่อสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ประชาชนและประเทศชาติภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของสถาบัน  มีการติดตามประเมินผลโดยนำข้อมูลมาพัฒนาตลาดให้ครอบคลุมทั้งผู้ใช้บริการในประเทศและต่างประเทศ  การประยุกต์ใช้ระบบ IT สำหรับการวางแผนทางการตลาด การให้บริการ  การพัฒนานวัตกรรมการบริการ การพัฒนาการให้บริการและช่องทางบริการ การพยากรณ์การหารายได้จากการให้บริการหรือวัสดุอ้างอิง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การเป็นจุดประสานกลางในการรับเครื่องมือวัดมาตรฐานเพื่อทำการสอบเทียบ การให้คำปรึกษา การจำหน่ายวัสดุอ้างอิงหรือสารมาตรฐาน การดูแลเครื่องมือวัดของลูกค้า งานพิธีการศุลกากรเครื่องมือลูกค้าต่างประเทศ การรับเงินค่าบริการจากลูกค้าเพื่อนำส่งให้การเงินของสถาบัน

การจัดทำแผนการให้บริการสอบเทียบ การให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การให้ความรู้ทางด้านมาตรวิทยา และบริการอื่นๆที่มีการพัฒนาตามภารกิจของสถาบัน การปฏิบัติตามแผนดังกล่าว   การประยุกต์ใช้ระบบ IT ในการพัฒนาการตลาด การให้บริการ การประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและประชาชนเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของสถาบันได้หลายช่องทาง ติดตามข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะการให้บริการ ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการตลาด  การให้บริการ โดยนำข้อมูลสารสนเทศมาปรับปรุง พัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ประชาชน สังคมและองค์กรต่างๆ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบัน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ประเภทอำนวยการระดับต้น เป็นผู้บังคับบัญชา

โครงสร้างบุคลากร

นายนฤดม นวลขาว

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
Email : narudom@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1332

นางจิลมิกา แสนพลพัฒน์

ตำแหน่ง : พนักงานประสานงานอบรมชำนาญการ
Email : jilmika@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 4228

นางสาวสร้อยอารดา อินทรพรหม

ตำแหน่ง : พนักงานประสานงานอบรมปฏิบัติการ
Email : soiarada@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 4206

นางสาวคุณากร จันทร์ไพศรี

ตำแหน่ง : พนักงานประสานงานอบรมปฏิบัติการ
Email : kunakorn@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 4213

นางสาวพัชรินทร์ คุปติสุนทร

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้าชำนาญการ
Email : patcharin@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 3101

นางช่อทิพย์ คำมงคล

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้าชำนาญการ
Email : chotip@nimt.or.th
Tel. : 02-3543700 ext. 0

นายเดชชาติ อินทรประเสริฐ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้าปฏิบัติการ
Email : detchart@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 3102

นางสาวสุภัสสรา ไมทอง

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้าปฏิบัติการ
Email : supatsaram@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 3103

นายสุมิตร ผาลคำ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้า
Email : sumitp@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 3103

โครงสร้างกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ