กลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง

เกี่ยวกับกลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง

ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการจำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง
2. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงดันสูง
3. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าหลายฟังก์ชันความถูกต้องสูง

ครอบคลุมการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่ใช้งานทั่วไป ได้แก่
Digital Multimeter,
Calibrator (Source),
Voltage Divider,
Current Transformer,
Voltage Transformer,
High Voltage Meter,
Electrical Power Source,
AC Power Meter, Energy Meter, Power Quality Analyzer
Phase Source, Phase Meter เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการ


ห้องปฏิบัติการกำลังไฟฟ้า


ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงดันสูง


ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าหลายฟังก์ชันความถูกต้องสูง

บุคลากร

ดร.ชัชวาล คุรุภากรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง

Email : chatchaval@nimt.or.th Tel. : 02-5775100 ต่อ 2109
พ.อ.อ.วรพล พระภักดี

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : voraphol@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 2110

นายดนัย ภัทรกิจกุล

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : danai@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 2109

ดร.ธัญญา คชวัฒน์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : tanya@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 2110

นายอดิเทพ จ่างอ่อน

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : adithep@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1220

นายกองศักดิ์ ทองบุญ

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : kongsak@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1220

นางสาวจุฑารัตน์ ทานะรมณ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : jutarat@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1220

ข่าวสารและกิจกรรม