กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

ประกอบด้วย 2 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่

ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ ปัจจุบันได้เปิดให้บริการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์อุตสาหกรรม อาทิเช่น liquid-in-glass thermometer, digital thermometer with probe PRT or TC, platinum resistance thermometer และ surface thermometer ในพิสัยการวัดตั้งแต่
-196 °C ถึง 1 500 °C

ห้องปฏิบัติการความชื้น ให้บริการการวัดเครื่องมือวัดความชื้นในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ thermo-hygrometer ในหน่วยความชื้นสัมพัทธ์พิสัยตั้งแต่ 15%rh ถึง 97 %rh ที่อุณหภูมิอากาศระหว่าง 15 oC ถึง 70 oC และ dew-point hygrometer ในช่วงพิสัยการวัดของอุณหภูมิจุดน้ำค้างตั้งแต่ -90 oC ถึง 60 oC

โครงสร้างบุคลากร

นางธสร สิงหะเนติ

กำกับดูแลกลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น
ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการพิเศษ
Email : thasorn@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1307

นายพิเซษ วงศ์นุช

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการ
Email : phichet@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1315

นางสาวอ้อยใจ อ่องหร่าย

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการ
Email : oijai@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1311

นายอมรเทพ ลี้เกรียงไกร

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ปฏิบัติการ 2
Email : amorntepl@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1315

นายธาดา แก้วประเสิรฐ

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการ
Email : thada@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1307

นายพงษ์เทพ ภู่อุณฑะโร

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ชำนาญการ
Email : pongtep@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1311

นางสาวพจนารถ พิมมน้อม

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา ปฏิบัติการ 2
Email : photjanatp@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1307