กลุ่มงานสารบรรณและการประชุม

ความหมายของงานสารบรรณ
“งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ ดัง ๘๕ ข้อ

 

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวลักขณา ตระกูลทับทิมดี

กำกับดูแล กลุ่มงานสารบรรณและการประชุม
Email : lukkana@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2222

นางสาวนฤมล สถานุทัศน์

ตำแหน่ง : พนักงานสารบรรณชำนาญการ
Email : narumon@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2351

นางสาวขัตติยานี กลิ่นมาลัย

ตำแหน่ง : พนักงานสารบรรณชำนาญการ
Email : khattiyanee@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2352

นางสาวนันทกา บุตรวัน

ตำแหน่ง : พนักงานสารบรรณปฏิบัติการ
Email : nantaka@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2354

นางสาวรมย์รสกร ขุนพลพิทักษ์

ตำแหน่ง : พนักงานสารบรรณปฏิบัติการ
Email : romrossakorn@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2351

นางสาวพิชชาพร เปรื่องประดิษฐ์

ตำแหน่ง : พนักงานสารบรรณปฏิบัติการ
Email : rpitchapornp@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2350

นางสาวดวงกมล คุ้มศรี

ตำแหน่ง : พนักงานระบบคุณภาพปฏิบัติการ
Email : doungkamolk@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1338

นางพรชนก จรรยาวดี

ตำแหน่ง : พนักงานระบบคุณภาพชำนาญการ
Email : pornchanok@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1339

นายสิทธรัฐ ไทรวิจิตร

ตำแหน่ง : เลขานุการปฏิบัติการ
Email : sittarats@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1354

นางสาวมนัญชยา แสงแดง

ตำแหน่ง : เลขานุการปฏิบัติการ
Email : manunchayas@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 4216

นางสาวเขมจิรา คำจุมพล

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ กสป.
Email : khemjirak@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2354

นางสาวณัฏฐณิชา มณีวรรณ

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ กสป.
Email : nattanicham@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2350

นางสาวสร้อยอารญา อินทรพรหม

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ กสป.
Email : soiarayai@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 2351