ห้องปฏิบัติการความยาว

เกี่ยวกับเรา

ห้องปฏิบัติการความยาว ฝ่ายมาตรวิทยา มีหน้าที่ในการจัดหารักษาและถ่ายทอดค่าความถูกต้องด้านความยาวของประเทศไปยังผู้ใช้งานภายในประเทศ โดยให้สอดคล้องกับวิธีการสอบเทียบสากล มาตรฐานความยาวในที่นี้คือ เกจบล็อก เกจบล็อกแบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้นตามมาตรฐาน ISO 3650:1992 คือ 0,1,2 และ k ในการสอบเทียบเกจบล็อก เกรด 0, 1 และ 2 จะใช้วิธีการสอบเทียบแบบเปรียบเทียบ (Comparison) ระหว่างเกจบล็อก มาตรฐาน เกรด k กับเกจบล็อกที่ต้องการทราบค่าเกรด 0,1 และ 2 โดยใช้เครื่อง Gauge Block Comparator

2.1 Gauge block interferometer (GBI)

Gauge block interferometer เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ stabilized He-Ne laser เป็น standard ที่ได้รับการถ่ายค่าความถูกต้องมาจากมาตรฐานปฐมภูมิ โดยเครื่อง gauge block interferometer นี้ใช้สำหรับการให้บริการสอบเทียบ Gauge block เกรด K โดยใช้หลักการ Michelson Interferometer และใช้ stabilized laser 2 ความยาวคลื่นที่ 633 นาโนเมตรและ 543 นาโนเมตรเป็นแหล่งกำเนิดแสง ระบบนี้สามารถวัดได้ชนิดของเกจบล็อคได้ 4 ชนิด ได้แก่ steel tungsten-carbine, chromium-carbine และ ceramic

 

เครื่องGauge block comparator (GBC)

Gauge block comparator เป็นเครื่องมือสำหรับให้บริการสอบเทียบ gauge block เกรด 0, 1 และ 2

 

2.3 Long gauge block interferometer (LGBI)

Long gauge block interferometer (LGBI) เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ stabilized He-Ne laser เป็น standard ที่ได้รับการถ่ายค่าความถูกต้องมาจากมาตรฐานปฐมภูมิ โดยเครื่อง long gauge block interferometer นี้ใช้สำหรับการให้บริการสอบเทียบ Gauge block เกรด K โดยใช้หลักการ Michelson Interferometer และใช้ stabilized laser 1 ความยาวคลื่นที่ 633 นาโนเมตรเป็นแหล่งกำเนิดแสง ระบบนี้สามารถสอบเทียบเกจบล็อคได้ 4 ชนิด ได้แก่ steel tungsten-carbine, chromium-carbine และ ceramic เครื่อง LGBI สามารถให้บริการสอบเทียบ gauge block ได้ความยาวสูงสุด 1000mm

 

เครื่องวัดความยาวเอนกประสงค์ (universal length measuring machine)

เครื่องวัดความยาวเอนกประสงค์เป็นเครื่องมือสำหรับให้บริการสอบเทียบ gauge block เกรด 0, 1 และ 2

 

Gauge Block ชนิดต่างๆ

122 Gauge block made of steel, range (0.5 – 100) mm:  CMC = Q[26,0.35L],L in mm,

Values from 26.0 nm to50.9nm: CMC = Q[26,0.35L],L in mm,values from 26.0 nm to50.9nm

122 Gauge block made of ceramic, range (0.5 – 100) mm: CMC = Q[26,0.29L],L in mm,values range from 26.0nm to 44.6nm

122 Gauge block made of tungsten carbide, range (0.5 – 100) mm: CMC = Q[26,0.18 L],L in mm,values range from 26.0nm to 34.4 nm

112 Gauge block made of chromium carbide, range (0.5 – 100) mm: CMC = Q[26,0.27L],L in mm,values range from 26.0 nm to 42.6nm

Gauge block according to Euramet/cg-2, range (0.5 – 100) mm: CMC = 0.023 ( for steel, ceramic and tungsten carbide

Long Gauge block set made of steel, range (125 – 1000) mm: CMC = Q[50,0.5L] L in mm, values range from (125 – 1000) mm. for grade 0,1 and 2

Long Gauge block set made of steel, range (125 – 1000) mm: CMC = Q[20,0.44L] L in mm, values range from (125 – 1000) mm. for grade K

 

บุคลากร

ศมน เพี้ยงบางยาง

รักษาการหัวหน้ากลุ่มปฐมภูมิความยาว
อีเมลล์ : samana@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1110

นายเจษฎา วงศาโรจน์

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมลล์ : jedsada@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1110

ดร. กิตติสัญห์ มงคลสุทธิรัตน์

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมลล์ : kittisun@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1215

นายวศิน ลิ้มธัญลักษณ์

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมลล์ : wasin@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1215